Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

  • upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego,
  • opracowywanie zasad tzw. dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • popularyzacja wiedzy o metodzie PPP (transfer informacji przez Internet, newsletter),
  • udostępnianie najlepszych wzorców międzynarodowych,
  • opracowywanie standardów (postępowanie przetargowe, wzory dokumentów i umów),
  • monitoring rynku PPP w Polsce (monitoring wpływu realizacji projektów PPP na gospodarkę),
  • stworzenie baz danych (projektów, standardów),
  • proponowanie zmian legislacyjnych w zakresie PPP,
  • promowanie przejrzystości i standardów etycznych.