Ocena Efektywności

Na zamówienie przeprowadzamy Ocenę Efektywności, którą podmioty publiczne zamierzające realizować przedsięwzięcie w formule PPP są zobowiązane przeprowadzić, zgodnie z art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ocena Efektywności uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty w całym cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji, a także model wynagradzania partnera prywatnego. Ponadto, w ocenie efektywności uwzględnić należy:

  1. analizę interesariuszy;
  2. analizy techniczne;
  3. analizy ryzyka;
  4. analizy prawne;
  5. analizy podatkowe;
  6. analizy rynkowe;
  7. analiza popytu;
  8. analizy ekonomiczno-finansowe;
  9. analiza Value for Money;
  10. podsumowanie oceny efektywności.

Przeprowadzenie Oceny Efektywności ma pozwolić ocenić efektywność realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP, w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej Oceny Efektywności, podmiot publiczny podejmuje ostateczną decyzję co do najbardziej optymalnego modelu, w którym powinno być realizowane zamierzone przedsięwzięcie.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt:

bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl