Cele Fundacji

Działalność Fundacji Centrum PPP obejmuje w szczególności:

  • promocję idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • zachęcanie, głównie podmiotów publicznych, do rozważania możliwości stosowania formuły PPP do realizacji przedsięwzięć,
  • wypracowywanie oraz promocja dobrych praktyk w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów PPP,
  • monitorowanie rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych,
  • tworzenie płaszczyzny dialogu między podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi,
  • rzecznictwo interesu na rzecz efektywnych i przyjaznych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój polskiego rynku PPP.