Baza wiedzy o PPP

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.


Najważniejsze wnioski wynikające z dyskusji na temat praktycznych aspektów realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”)

Poniższa notatka przedstawia podsumowanie dyskusji prowadzonej podczas spotkania zorganizowanego przez Fundację Centrum
PPP, mającego miejsce w dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan („Spotkanie”). W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele podmiotów publicznych, partnerów prywatnych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele Fundacji Centrum
PPP. Celem Spotkania było poddanie analizie dotychczasowych doświadczeń z zakresu PPP w sektorze efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej oraz zidentyfikowanie, a także wskazanie aspektów problematycznych w tym zakresie.
Na wstępie należy wskazać, że sektor efektywności energetycznej jest jednym z sektorów, w których PPP rozwija się najprężniej. Do
tej pory we wskazanym sektorze podpisano 21 umów o PPP (w tym 3 umowy z zakresu oświetlenia ulicznego) 1 . Podkreślić należy
również zainteresowanie podmiotów publicznych wykorzystaniem formuły PPP. W bazie zamierzeń inwestycyjnych PPP znajduje się
18 planowanych projektów.
Uczestnicy Spotkania podczas dyskusji nad praktycznymi aspektami realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej, wskazywali na kwestie problematyczne takie jak:

  •  rozdrobnienie rynku PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (mała skala realizowanych oraz planowanych projektów PPP);
  • stosunkowo wysoki koszt udziału potencjalnego partnera prywatnego w postępowaniu, w tym nieadekwatnie duża ilość czasu konieczna na przeanalizowanie dokumentacji postępowania, w stosunku do wartości projektu PPP;
  •  istotną rolę doradztwa technicznego oraz jego jakość, która bezpośrednio przekłada się na projekt PPP oraz powodzenie jego realizacji; 
  • nieprawidłowo sporządzane audyty energetyczne, które stanowią jedną z potencjalnych przyczyn nieosiągania zamierzonych efektów termomodernizacji.

Rekomendacje:

  • planowanie projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o większej skali, większych nakładach inwestycyjnych;
  • rozważenie przygotowania ogólnodostępnej wzorcowej dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, która pozwoli na standaryzację kwestii rozliczeniowych, odbioru robót, sposobu obliczania oszczędności;
  • zapewnienie przez podmiot publiczny kompleksowego doradztwa przy realizacji projektu PPP obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczne uwzględniające podejście biznesowe do realizowanego projektu;
  • położenie większego nacisku na wybór doradców technicznych, którzy będą brać udział przy strukturyzowaniu oraz realizacji projektu PPP; 
  • przygotowywanie audytu energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej w sposób rzetelny, co pozwoli zwiększyć efektywność realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
  • postrzeganie PPP przez podmioty publiczne, jako długofalowej współpracy z partnerem prywatnym, która obu stronom powinna przynosić założone korzyści.

Na spotkaniu przedstawiona została również formuła DBOM obejmująca:

(i) projektowanie, (ii) realizację robót budowlanych,(iii) bieżącą eksploatację oraz (iv) utrzymanie.

Wskazano, że opisana formuła, tak jak i PPP, ma na celu świadczenie długoterminowej kompleksowej usługi zmierzającej do zapewnienia podmiotowi publicznemu zakładanych efektów związanych z zarządzaniem energią przy zagwarantowaniu określonego poziomu komfortu. Formuła DBOM pozwala w ramach jednej umowy połączyć odpowiedzialność projektowania, wykonania, eksploatacji i utrzymania wraz z gwarancją efektu. W formule DBOM element finansowania spoczywa na podmiocie publicznym.

Z wyrazami szacunku,
Bartosz Mysiorski

Prezes Fundacji Centrum PPP